หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
    - ลิ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 ไตรมาส 1
    - 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 ไตรมาส 2
    - 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 ไตรมาส 3
    - 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 ไตรมาส 4
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - 1. รายงานการกำกับติดต่อการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส 1
    - 2. รายงานการกำกับติดต่อการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส 2
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - 1. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกันยายน พ.ศ.2563
    - 2. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
    - 3. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
    - 4. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)
    - 5. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563)
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน มี.ค.64
    - 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน ก.พ.64
    - 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน ม.ค.64
    - 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน ธ.ค.63
    - 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน พ.ย..63
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศ อบต.เมืองเก่า
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - 1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
    - 2. ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี 2564-2566
    - 3. ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ร้องเรียนทุจริต/ร้องเรียนร้องทุกข์
    - E-service รับเรื่องออนไลน์
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    - E-service รับเรื่องออนไลน์
    - กระดานสนทนา
    - Facebook อบต.เมืองเก่า อยู่ด้านบนสุดขวามือ หน้าโอมเพจ
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    เว็บบอร์ด
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-9724644
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-030-389 โทรสาร : 056-844-540
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 184,850 เริ่มนับ 8 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10