หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อุทยานเมืองเก่า
จ.พิจิตร
ส้มโอท่าข่อย
ของดีในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
สมยศ บรรเจิดศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจกรรม
Activities
   
   
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบัส ขนาดไม่น้อยกว่า [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 106 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 134 
ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference) [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 142 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 141 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 107 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 241 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 78 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓๕ รา [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มซับเมอร์ส ๒ เฟส จำนวน ๑ ช [ 26 ม.ค. 2566 ]

   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
 
   
 
พจ 0023.3/ว 464 ลว 31 ม.ค.66 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ (พจ 0023.3/ว 464 ลว 31 ม.ค.66)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 463 ลว 31 ม.ค.66 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 463 ลว 31 ม.ค.66)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 462 ลว 31 ม.ค.66 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (พจ 0023.3/ว 462 ลว 31 ม.ค.66)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 461 ลว 31 ม.ค.66 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566 (พจ 0023.3/ว 461 ลว 31 ม.ค.66)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 460 ลว 31 ม.ค.66) การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (พจ 0023.3/ว 460 ลว 31 ม.ค.66)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 431 ลว 27 ม.ค.66 การสอบถามสาเหตุนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เรียนต่อและไม่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ (พจ 0023.3/ว 431 ลว 27 ม.ค.66)  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/1255 ลว 30 ม.ค. 66 หารือการับโอนข้าราชการทหาร  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 441 ลว 30 ม.ค. 66 ขอร่วมมือเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 440 ลว 30 ม.ค. 66 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันทึ่ 22 ธันวาคม 2565  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 438 ลว 30 ม.ค. 66 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 66)  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 423 ลว 27 ม.ค.66 การรายงานข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลครัวเรือนที่ได้บันทึกในเมนู ขยะเปียก (ชุมชนเมือง) (พจ 0023.6/ว 423 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 421 ลว 27 ม.ค.66 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 421 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 367 ลว 27 ม.ค.66 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 367 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 419 ลว 27 ม.ค.66 ประชาสัมพันธ์และการคัดเลือกปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2566 (พจ 0023.3/ว 419 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 418 ลว 27 ม.ค.66 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (พจ 0023.3/ว 418 ล  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/ว414 ลว27 ม.ค.66) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาส2(เดือนม.ค.-มี.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 413 ลว 27 ม.ค. 66 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอคุดหนุนการจัดการศึกภาคบังคับ (ค่าเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.4/ว 410 ลว 29 ม.ค.66 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.4/ว 1109 ลว 26 ม.ค.66 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณราเเละเเก้ไขเเนวเขต หรือเปลี่ยนเเปลงเเนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเเนวทางปฏิบัติในการจัดทำเเละเเก้ไขเเนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
พจ 0023.6/ว 401 ลว 26 ม.ค.66 ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (พจ 0023.6/ว 401 ลว 26 ม.ค.66)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
 
   
 
อบต.ท่านั่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เรื่องบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เนินปอ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินปอ ลงพื้นที่ควบคุมเพลิ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินปอ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.สามง่าม ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังโมกข์ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) อำเภอวชิรบาร [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บางไผ่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รายวิชาการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมการทำพิ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพธิ์ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายน้ำ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1-4/2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังโมกข์ งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเป็ดและต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง ประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม รายการเสริมสร้างเครือข่าย และจั [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 31 ม.ค.66 เจ้าหน้าที่งาน งานโยธา กองช่าง ออกปฏิบัติงา [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองปล้อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
 
   
 


ทต.สากเหล็ก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6290 พิจิตร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.สากเหล็ก ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.สากเหล็ก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่ขวาง จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านนายประคอง หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.บางลาย ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาทำตรายาง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทม.พิจิตร จ้างเหมารถยนต์โดยสาร (รถตู้) เพื่อนำนักเรียนและพนักงานครูเดินทางเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทต.หอไกร ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรายการประมาณราคา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญช [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.กำแพงดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพจ.ถ.29-005 สายหนองบัว [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.กำแพงดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.29-007 สายหนองยาว [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.โรงช้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทต.สำนักขุนเณร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนส [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทต.เนินมะกอก จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo สำนักปลัด เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทต.เนินมะกอก จ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โด [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน จากบ้านนางแก้วรุณ ถึงบ้านนางบุญหนา นางาม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.บึงบัว ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.วังตะกู จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.วังตะกู จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน 1 รายการ [ 31 ม.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่หลวง จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปร [ 31 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
 
ส้มโอท่าข่อย
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 ธ.ค. 2563
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-972-4644
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-030-389 โทรสาร : 056-844-540
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 670,607 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
อบต.เมืองเก่า

facebook
อบต.เมืองเก่า
อบต.เมืองเก่า