หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อุทยานเมืองเก่า
จ.พิจิตร
ส้มโอท่าข่อย
ของดีในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจกรรม
Activities
   
   
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 61 
ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference) [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 61 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 136 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสาร [ 8 ธ.ค. 2563 ]



จ้างจัดทำเว็บไซต์ อบต.เมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม [ 27 พ.ย. 2563 ]

   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
 
   
 
(พจ0023.5/13565 ลว 29 พ.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(ด้วยกระดาษ)เดือนตุลาคม 2564(พจ0023.5/13565 ลว 29 พ.ย.64)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/13564 ลว 29 พ.ค.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (เครือข่ายอินเตอร์เน๊ต)เดือน กันยายน 2564(พจ0023.5/13564 ลว 29 พ.ค.64)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 4757 ลว 29 พ.ย.64 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณี พ้นจากตำเเหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 4752 ลว 29 พ.ย.64 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4751 ลว 29 พ.ย.64 การอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ (พจ 0023.3/ว 4751 ลว 29 พ.ย.64) [ แนบ1 ]  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4741 ลว 26 พ.ย.64 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 4741 ลว 26 พ.ย.64)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4740 ลว 26 พ.ย.64 กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 4740 ลว 26 พ.ย.64)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4739 ลว 26 พ.ย.64 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (พจ 0023.3/ว 4739 ลว 26 พ.ย.64)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 4736 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 817 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 815 ลว 26 พ.ย.64 ขอเชิญประชุม (พจ 0023.3/ว 815 ลว 26 พ.ย.64)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4529 ลว 26 พ.ย.64 ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด (พจ 0023.3/ว 4529 ลว 26 พ.ย.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 4727 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 4727 ลว. 26 พ.ย. 64)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว4710 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว4710 ลว.25 พ.ย.64)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4708 ลว 25 พ.ย.64 ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง (พจ 0023.3/ว 4708 ลว 25 พ.ย.64)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4707 ลว 25 พ.ย.64 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พจ 0023.3/ว 4707 ลว 25 พ.ย.64)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4705 ลว 25 พ.ย.64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยกสนศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (พจ 0023.3/ว 4705 ลว 25 พ.ย.64)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 3672 ลว 25 พ.ย.64 สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต.  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 4702 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 4702 ลว. 25 พ.ย. 64)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 4701 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 4701 ลว. 25 พ.ย. 64)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
 
   
 
ทต.สามง่าม [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าฬ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.วังทรายพูน ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 -80 คน (ตอกเสาเข็ม) ณ ศูนย์พัฒนา [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.เนินมะกอก ดำเนินการดับไฟไหม้ป่า จะลามเข้าบ้านประชาชนบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลเนินมะกอก [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ เทศบาลตำบลทับคล้อ นำโดยนายบรรจง สุวรรณเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ พร้อมคณะ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรื [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เมืองเก่า ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เมืองเก่า ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่านั่ง ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน ประกาศ เรื่อง จัดระเบียบผู้จำหน่ายสินค้าตลาดสดชั่วคราว [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.สามง่าม เรื่อง แจ้งช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหรเสริมนมให้แก่โรงเรียนวัดวังมะเดื่อโดยวิธีเฉพาะเจ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
 
   
 


ทม.ตะพานหิน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สูบสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๙๑ พิจิตร รายการตามบัญชี [ 29 พ.ย. 2564 ]



ทม.ตะพานหิน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เข่งพลาสติก จำนวน ๓๐ ใบ (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕ [ 29 พ.ย. 2564 ]



ทต.บางไผ่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]



อบต.บ้านบุ่ง จ้างป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.บ้านบุ่ง และนายก อบต.บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]



อบต.ท่านั่ง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๔๔-๐๒๗ สาย ๕-๓-๔ ตอน [ 26 พ.ย. 2564 ]



อบต.ห้วยแก้ว ซื้อบัตรเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]



ทต.สำนักขุนเณร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาถังสูงเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร โดยวิ [ 26 พ.ย. 2564 ]



อบต.คลองคะเชนทร์ ซื้อวัสดุใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน [ 26 พ.ย. 2564 ]



ทม.ตะพานหิน ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด (ตามบันทึกข้อความงานป้องกันฯ สำนักปลัดเ [ 26 พ.ย. 2564 ]



ทม.ตะพานหิน จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์กา [ 26 พ.ย. 2564 ]



ทม.พิจิตร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ [ 26 พ.ย. 2564 ]



ทม.พิจิตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้อัดฟิล์มดำหนา) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52004/28 ลงวันที่ 11 พฤศจ [ 26 พ.ย. 2564 ]



ทต.บางไผ่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]



อบต.ทะนง จ้างโครงการขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะนงและนายองค [ 25 พ.ย. 2564 ]



อบต.ทะนง ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]



อบต.ทะนง ซื้อโครงการขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]



อบต.ทะนง จ้างโครงการขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]



อบต.ฆะมัง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]



อบต.ฆะมัง จ้างซ่อมแซมแอร์รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-3442 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]



อบต.ฆะมัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
 

ส้มโอท่าข่อย

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 ธ.ค. 2563
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-030-389
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-030-389 โทรสาร : 056-844-540
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 197,603 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
อบต.เมืองเก่า

facebook
อบต.เมืองเก่า
อบต.เมืองเก่า