หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน อบต. โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
  งานสารบรรณของเทศบาล
  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  งานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานของเทศบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ
  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
  งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.จังหวัด ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
  งานเกี่ยวกับหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือน
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
  งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและดูงานการลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  งานสวัสดิการ พนักงาน/ลูกจ้าง
  งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่น ๆ
  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
Muangkao Subdistric Administrative Organization
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-972-4644
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-030-389 โทรสาร : 056-844-540
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 247,617 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10