หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน อบต. โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
  งานสารบรรณของเทศบาล
  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  งานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานของเทศบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ
  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
  งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.จังหวัด ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
  งานเกี่ยวกับหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือน
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
  งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและดูงานการลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  งานสวัสดิการ พนักงาน/ลูกจ้าง
  งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่น ๆ
  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
Muangkao Subdistric Administrative Organization
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-972-4644
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-030-389 โทรสาร : 056-844-540
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 1,443,915 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10